බැනරය
tongying-තඹ
banner3

විශේෂාංග එකතුව

Linyi Tongying ආනයන හා අපනයන සමාගම, සීමාසහිත ඒකාබද්ධ විද්යාව, කර්මාන්ත හා වෙළෙඳ කාර්මික සමාගම ද වේ. එය වෙල්ඩින් නිෂ්පාදන අපනයනය ව්යාපාර විශේෂඥ

අපි ගැන

Linyi Tongying ආනයන හා අපනයන සමාගම, සීමාසහිත ඒකාබද්ධ විද්යාව, කර්මාන්ත හා වෙළෙඳ කාර්මික සමාගම ද වේ. එය වෙල්ඩින් නිෂ්පාදන අපනයනය ව්යාපාර විශේෂඥ.