បដា
tongying ស្ពាន់
banner3

ការប្រមូលលក្ខណៈពិសេស

Linyi នាំចេញនិងនាំចូល Tongying អិគឺជាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មរួមបញ្ចូលវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម។ វាមានជំនាញក្នុងការនាំចេញនៃផលិតផលផ្សារ

អំពី​ពួក​យើង

Linyi នាំចេញនិងនាំចូល Tongying អិគឺជាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មរួមបញ្ចូលវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម។ វាមានជំនាញក្នុងការនាំចេញនៃផលិតផលផ្សារ។